ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HYPNOSE PRAKTIJK

Voorwaarden Aangaande Sessies

Het is ons doel als Hypnose Praktijk om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten, en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Verbintenis van inzet

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om u in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u. Of u in hypnose gaat of niet hangt van uzelf af — als u mijn instructies precies opvolgt, gaat u gegarandeerd in hypnose.

Sessieduur

De prijzen zijn per sessie, niet per uur. De meeste sessies nemen 60 tot 90 minuten in beslag.

Betaling

Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld. Er is geen betaalterminus aanwezig.

Afspraak verplaatsen

Wanneer u een afspraak verplaatst ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer u een afspraak verplaatst binnen de 48 uur voorafgaand op die afspraak, gaat het eigenlijk om een annulatie + een nieuwe afspraak. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen uur nog door te geven aan iemand anders.

Afspraak annuleren

Wanneer u een afspraak annuleert ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer u een afspraak annuleert binnen de 48 uur voorafgaand op de afspraak, wordt de gehele sessie in rekening gebracht en dient dus betaald te worden. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen uur nog door te geven aan iemand anders.
Een afspraak kan u zowel telefonisch annuleren (kan ook door voicemail in te spreken of berichtje te sturen) als via online afsprakensysteem. (hiervoor klik je op de annuleringslink die je kreeg op je bevestigingsmail.)

Niet komen opdagen/afwezig op eerste afspraak

Wie op een eerste afspraak niet komt opdagen zonder verwittiging krijgt géén nieuwe afspraak. Vervolgafspraken worden dan geannuleerd en de volledige eerste sessie wordt in rekening gebracht ter betaling.

Geen medische diensten

Hypnotherapeut Isa Kose – en alle andere aan hypnose-praktijk verbonden hypnotherapeuten – zijn geen artsen, psychiaters, psychologen of diëtisten. Wij stellen dus geen medische diagnoses, schrijven geen geneesmiddelen voor, leveren geen medische diensten of voedingsadviezen, we voeren geen klinische psychologie of psychotherapie uit. Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

Betwisting

Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Hypnotherapie is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

VOORWAARDEN AANGAANDE OPLEIDINGEN

Annulatieregeling:

Indien er door omstandigheden een annulatie of uitstel van sprake is vanuit een van de partijen, dan gelden volgende procedures:

Opleiding uitgesteld of afgelast door Hypnose Praktijk:

Indien een opleiding waar u voor bent ingeschreven dient te worden uitgesteld door Hypnose Praktijk, dan hebt u het recht om uw inschrijving te annuleren en te vragen voor een volledige terugbetaling. Let op: dit is enkel van toepassing indien de opleiding nog niet was begonnen. Als de opleiding na het starten wordt afgelast (wegens Covid19), dan geldt de onderstaande regel.*

Indien u als opdrachtgever zelf uw inschrijving wilt annuleren:

 • Een annulatie dient altijd schriftelijk te gebeuren per email naar info@hypnose-praktijk.nl
 • Als u nog geen betaling had gemaakt, was uw inschrijving nog niet geregistreerd, en dient er niets te gebeuren.
 • Als u wilt annuleren vóór de aanvang van de cursus en u al reeds een betaling hebt gemaakt: dan worden er 30€ administratiekosten afgehouden van het betaalde bedrag, en de rest krijgt u zo snel mogelijk teruggestort op uw rekening.
 • Als u hebt besloten om de cursus stop te zetten na aanvang van de opleiding, dan worden er geen terugbetalingen meer gedaan.*
 • Als u door omstandigheden niet kunt aanwezig zijn, is het altijd mogelijk om de cursus op een latere tijdstip te volgen zonder extra kosten.

Het inschrijven en betalen voor een opleiding betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

PRIVACY COOKIE POLICY

1. Inleiding

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming Hypnose Praktijk Ltd. (met als zaakvoerder Isa Köse C.Ht), met maatschappelijke zetel te Vasil Aprilov Street 2, 2nd floor, 8000 Bourgas City, Bourgas, Bulgaria, met ondernemingsnummer BG205128435.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@hypnose-praktijk.nl

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor individuele sessies:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Uw stad
 • Specificatie ontvanger bericht
 • Uw bericht

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor opleidingen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Bedrijfsnaam of opdrachtgever
 • Adres
 • BTW nummer
 • Uw bestelling
 • Bestelnotities

4. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

4.1 Algemeen

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft enkel als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

4.2 Nieuwsbrieven

Daarnaast geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen dienstverlening, alsook over de diensten van de dienstverleners die een beroep doen op onze dienstverlening.

U hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna u geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

4.3 Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om Uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.

U vindt hierna de naam, het doel en de geldigheidsduur van de cookies die onze website gebruikt:

Niet-functionele cookies:

Naam Domein Inhoud en Doel Geldigheid
_ga .hypnosepraktijk Google Analytics Tracking cookie 2 jaar
_gid .hypnosepraktijk Google Analytics Tracking cookie 24 uur
_gat .hypnosepraktijk Google Analytics Tracking cookie 1 minuut

U geeft ons toestemming tot het gebruik van deze cookies.

Uw webbrowser laat u evenwel toe om op elk ogenblik uw cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.

5. Ontvanger van gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens NOOIT meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals onze IT –consultant, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

6. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

7. Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening. De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op onze website verzamelen, vindt u hierboven terug.

8. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.

9. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

Waarom Hypnose Praktijk?